Ek gee graag:

BANK BESONDERHEDE:

Gebruik asb u naam & van as verwysing

UPINGTON MISSION
ABSA Tjekrekening: 407 1916 739
Takkode: 632 005