Dankoffer 2023

Ek gee graag:

BANK BESONDERHEDE:

AGS LOFOORD UPINGTON
ABSA Tjekrekening: 405 2524 761
Takkode: 632 005